ไพร์ม เอสโค่

          บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด (ESCO) ประกอบธุรกิจในการเข้าลงทุนในสัญญาข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน (Private PPA)ระยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดบนตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยทางบริษัทจะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการเพื่อขายไฟฟ้าให้บนหลังคาของลูกค้า โดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าไฟในราคาและระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนมูลค่า 100 ล้านบาท และได้เข้าทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในแบบของ Private PPA จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 2.95 เมกะวัตต์