ประเทศไต้หวัน

โครงการหยุนหลิน (Yunlin)

Project Details ชื่อโครงการ : โครงการหยุนหลิน (Yunlin)เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปปอเรชั่น จำกัดสถานที่ตั้ง : จังหวัดหยุนหลิน ประเทศไต้หวันกำลังการผลิตติดตั้ง : 6 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า :

โครงการหยุนหลิน 2 (Yunlin)

Project Details ชื่อโครงการ : โครงการหยุนหลิน 2 (Yunlin)เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปปอเรชั่น จำกัดสถานที่ตั้ง : จังหวัดหยุนหลิน ประเทศไต้หวันกำลังการผลิตติดตั้ง : 2.5 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้