โครงการหยุนหลิน (Yunlin)

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการหยุนหลิน (Yunlin)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : จังหวัดหยุนหลิน ประเทศไต้หวัน
กำลังการผลิตติดตั้ง : 6 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 4.552 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : 24 เมษายน 2562

Project Location