ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
%

1

กลุ่มนายสมประสงค์

53.34

1.1 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด

911,526,321

21.43

1.2 Prime Road Tech Inter Limited

894,676,888

21.03

1.3 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

463,185,881

10.89

2

น.ส.ภริษา ฉายาวสันต์

687,835,875

16.17

3

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก

419,830,511

9.87

4

กลุ่มนายสุรเชษฐ์

7.11

4.1 บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

248,062,925

5.83

4.2 นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

54,355,078

1.28

5

กลุ่มศรีชวาลา

4.74

5.1 นายกฤษน์ ศรีชวาลา

69,854,133

1.64

5.2 นายอัครเดช ศรีชวาลา

53,650,300

1.26

5.3 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด

38,045,883

0.89

5.4 นายอมร ศรีชวาลา

26,620,300

0.63

5.5 นางวินิตา ศรีชวาลา

6,460,600

0.15

5.6 บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำกัด

3,750,000

0.09

5.7 MR.SANJAY KUMAR SINGH

3,288,895

0.08

6

นายพิรุณ ชินวัตร

155,011,100

3.64

7

นางเครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์

91,556,800

2.15

8

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

33,115,527

0.78

9

นายสมศักดิ์ จึงธีรพานิช

17,023,500

0.40

10

นายภูมิภัทร วัฒนสินศักดิ์

8,864,000

0.21