ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
%

1

Prime Road Tech Inter Limited

7,143,107,555

41.97

2

บริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำกัด

2,037,705,289

11.97

3

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

1,852,743,522

10.89

4

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

1,609,672,011

9.46

5

บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1,608,400,000

9.45

6

นายกฤษน์ ศรีชวาลา

1.64

11.97

7

นายอัครเดช ศรีชวาลา

214,601,200

1.26

8

CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.

212,829,263

1.25

9

บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด

152,183,533

0.89

10

UBS AG LONDON BRANCH

146,600,000

0.86