ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
%

1

บริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำกัด

911,526,321

21.43

2

Prime Road Tech Inter Limited

833,090,360

19.58

3

นางสาวภริษา ฉายาวสันต์

581,565,375

13.67

4

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

463,185,881

10.89

5

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

302,418,003

7.11

6

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก

163,413,711

3.84

7

นายพิรุณ ชินวัตร

149,200,000

3.51

8

นางเครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์

72,872,900

1.71

9

นายกฤษน์ ศรีชวาลา

69,854,133

1.64

10

นายอัครเดช ศรีชวาลา

53,650,300

1.26