ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น
ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นตาราง

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
%

1

กลุ่มนายสมประสงค์

48.39

1.1 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

991,257,118

23.30

1.2 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด

672,180,000

15.80

1.3 Prime Road Tech Inter Limited

395,131,972

9.29

2

น.ส.ภริษา ฉายาวสันต์

615,064,275

14.46

3

กลุ่มนายสุรเชษฐ์

5.46

3.1 บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

178,062,925

4.19

3.2 นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

54,355,078

1.28

4

น.ส.สุกัลยา ผาลี

615,064,275

14.46

5

นางเครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์

86,255,500

2.03

6

กลุ่มศรีชวาลา

3.78

6.1 นายกฤษน์ ศรีชวาลา

77,703,933

1.83

6.2 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด

38,045,883

0.89

6.3 นายอมร ศรีชวาลา

26,620,300

0.63

6.4 นางวินิตา ศรีชวาลา

11,519,400

0.27

6.5 บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำกัด

3,750,000

0.09

6.6 นางอัญชลี ศรีชวาลา

100,000

0.00

6.7 MR.SANJAY KUMAR SINGH

3,288,895

0.08

7

BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE

66,690,000

1.57

8

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

55,000,011

1.29

9

นายวิทยา ศรีสวรรค์ชวาลา

53,650,300

1.26

10

DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS

48,207,315

1.13

หมายเหตุ

(1) นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ Prime Road Tech Inter Limited และ บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
(2) บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
(3) Prime Road Tech Inter Limited มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.98 ของทุนชำระแล้ว
(4) บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีนายสรุเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholder)
(5) นายกฤษน์ ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา นางวินิตา ศรีชวาลา นายซานเจย์ คูมาร์ ซิงห์ บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด และบริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
(6) บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด และ บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำกัด มีกลุ่มศรีชวาลา เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder)

ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์อาจมีอิทธิพลต่อ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญไว้ตามข้อ ก. ผู้ถือหุ้น ข้างต้น