ข้อมูลทางการเงิน

          ในวันที่ 26 กรกฎาคม2562 บริษัท ได้รับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“PRGD”) ได้แก่หุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 บริษัท ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิม ชื่อย่อหลักทรัพย์ FC เป็น ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRIME

          โดยผลประกอบการของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจะยังไม่สะท้อนในงบการเงินงวด3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่30 มิถุนายน 2562 ของบริษัท

ข้อมูลทางการเงิน

ชื่อไฟล์
ชนิดของไฟล์
Financial Statment Q2/2022
Financial Statment Q1/2022
Financial Statement Y2021
Financial Statment Q3/2021
Financial Statment Q2/2021
Financial Statment Q1/2021
Financial Statement Y2019
Financial Statement Q1/2020 (31 March 2020)
Financial Statment Q3/2019
Financial Statment Q2/2019
Financial Statment Q1/2019