นโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เเละการบริหารความเสี่ยง

          บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมภายในของบริษัทฯ และหลักการตรวจสอบที่เน้นตามความเสี่ยงเป็นแนวทางในการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

นโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เเละการบริหารความเสี่ยง

ชื่อไฟล์
ชนิดของไฟล์
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง