การกำกับดูแลกิจการ

          บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส รัดกุม ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับการดําเนินงานของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสําคัญที่สุด

          ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการ

File Name
File Type
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย คำสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติงาน และคู่มือ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรณยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรณยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ และลูกค้า
นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน
นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ และพนักงาน
นโยบายและความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการรายงานความปลอดภัยโดยไม่ลงโทษ
ข้อบังคับของบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

        นอกจากนี้ทางบริษัทฯ เชื่อว่าความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งคู่ค้าเป็นหนึ่งในห่วงโช่ที่สำคัญของความสำเร็จดังกล่าว ทางบริษัฯ จึงมีแนวทางในการติดตามการดำเนินการของคู่ค้าให้เป็นไปตามจริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจของคู่ค้า

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
  คู่ค้าต้องปฎิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่คู่ค้าประกอบธุรกิจ และยึดมั่นหลักจริยธรรมความเที่ยงธรรมในการประกอบธุรกิจ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม ควบคุมและตรวจสอบได้
 2. การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
  คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การติดสินบน การฉ้อโกง และการกระทําอื่นๆ ที่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมาย และให้ความร่วมมือตามข้อกําหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
 3. การไม่เปิดเผยข้อมูล
  คู่ค้าต้องไม่เปิดเผย แลกเปลี่ยน จำหน่าย ถ่ายโอนข้อมูลสําคัญทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับบริษัท หรือ ผู้ส่วนได้เสียที่อาจเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีโอกาสเข้าถึง

  สำหรับคู่ค้าที่มีสัญญาปกปิดการเปิดเผยความลับ โดยสัญญาทางกฎหมายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์จะดำเนินโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน โดยตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามอันเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง

 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  คู่ค้าจะดําเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียของคู่ค้า และสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

  คู่ค้าต้องสนับสนุนแลเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยปฎิบัตต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

 5. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  คู่ค้าต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางของ UN Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของโลก (UN SDGs)