การกำกับดูแลกิจการ

          บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส รัดกุม ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับการดําเนินงานของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสําคัญที่สุด

          ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการ

File Name
File Type
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการบัญชี การเงิน งบประมาณ และภาษี
จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย คำสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติงาน และคู่มือ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรณยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรณยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ และลูกค้า
นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน
นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ และพนักงาน
นโยบายและความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย
นโยบายการรายงานความปลอดภัยโดยไม่ลงโทษ
ข้อบังคับของบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน