Vision & Mission

วิสัยทัศน์
  • เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
  • ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
  • ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  • สร้างองค์กรเเห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ โดยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์