ไพร์ม โรด รูฟท็อป

          บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำกัด (PRR) ประกอบธุรกิจในการเข้าลงทุนในสัญญาข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน (Private PPA) ระยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยทางบริษัทจะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการเพื่อขายไฟฟ้าให้บนหลังคาของลูกค้า โดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าไฟในราคา และ ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนมูลค่า 5 ล้านบาท และ ได้เข้าทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Private PPA จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 0.997 เมกะวัตต์