โซล่า รูฟท็อป

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำกัด (PAV)

          บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำกัด (PAV) ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบบนหลังคา (Solar Rooftop) หรือแบบฟาร์มบนพื้นดิน (Ground – Mounted Solar Farm) โดยเป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ บริหารและก่อสร้างโครงการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีประสบการณ์รับงานกับทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำกัด (PRIMEX)

          บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำกัด (PRIMEX) ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบบนหลังคา (Solar Rooftop) และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตัล ซึ่งที่มีทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรบุคคล และผลงานเชิงประจักษ์ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, Procurement, Construction: EPC) โครงการติดตั้งระบบ (System Integration: SI) และโครงการที่ปรึกษา (Consultancy) โดยมีประสบการณ์รับงานกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด (ESCO)

          บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด (ESCO) ประกอบธุรกิจในการเข้าลงทุนในสัญญาข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน (Private PPA)ระยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดบนตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยทางบริษัทจะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการเพื่อขายไฟฟ้าให้บนหลังคาของลูกค้า โดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าไฟในราคาและระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนมูลค่า 100 ล้านบาท และได้เข้าทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในแบบของ Private PPA จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 2.95 เมกะวัตต์

บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำกัด (PRR)

          บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำกัด (PRR) ประกอบธุรกิจในการเข้าลงทุนในสัญญาข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน (Private PPA) ระยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยทางบริษัทจะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการเพื่อขายไฟฟ้าให้บนหลังคาของลูกค้า โดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าไฟในราคา และ ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนมูลค่า 5 ล้านบาท และ ได้เข้าทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Private PPA จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 0.997 เมกะวัตต์