นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

          บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ชื่อไฟล์
ชนิดของไฟล์
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น