นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

          บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

        ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริตกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) กรรมการตรวจสอบทุกท่าน และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา Road to certify กับ Thai IOD

เส้นทางสู่การรับรอง

        หลังประกาศเจตนารมณ์ภายใน 18 เดือน บริษัทฯต้องดำเนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถปฏิบัติตามได้ พร้อมจะจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และให้มีการติดตาม การรายงาน สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งการสื่อสาร และฝึกอบรมเพื่อให้พนักงาน และคู่ค้า มีความตระหนักถึงความเสี่ยงคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ชื่อไฟล์
ชนิดของไฟล์
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น