การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

          บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมภายในของบริษัทฯ และหลักการตรวจสอบที่เน้นตามความเสี่ยงเป็นแนวทางในการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อไฟล์
ชนิดของไฟล์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดเวลา
นโยบายเกี่ยวกับการเก็บและการใช้งานคุกกี้
นโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาด
ประกาศความเป็นส่วนตัวของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน
ประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ฝึกงาน
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าและสมาชิก
ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า
ประกาศสิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ค้ำประกัน
ประกาศสิทธิความเป็นส่วนตัว กล้อง CCTV