โครงการหยุนหลิน 2 (Yunlin)

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการหยุนหลิน 2 (Yunlin)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : จังหวัดหยุนหลิน ประเทศไต้หวัน
กำลังการผลิตติดตั้ง : 2.5 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 4.1077 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Project Location