การสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้เสียรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ากำแพงเพชร

          วันที่ 5 กันยายน 2562 นายลือชา ม่วงลาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน ในพื้นที่ตั้งของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลโรงไฟฟ้า, พบปะสอบถามปัญหา และสำรวจความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียบริเวณรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า

          ในการประชุมครั้งนี้ มีประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก โดยตัวแทนของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในการสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนอาหารว่างและของที่ระลึกแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

          โรงไฟฟ้าดังกล่าว บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์