ISMED จับมือ PRIME ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ใช้พลังงานทดแทน เพื่อจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

        ISMED จับมือ PRIME ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ใช้พลังงานทดแทน เพื่อจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ISMED จับมือ PRIME สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจสีเขียว และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG Model

        นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) หรือ ISMED เปิดเผยว่า ISMED ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ กับ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนครบวงจร ในการร่วมกันสนับสนุนกลุ่มบริษัทระดับเอสเอ็มอี นำเทคโนโลยี และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ด้านพลังงาน หรือติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG Model ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ ตามแนวทาง BCG Model (Bioeconomy, Circular Economy and Green Economy : BCG) ในความร่วมมือครั้งนี้ ISMED พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ SMEs มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น และมีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้ต่อไป

        นอกจากนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจเลือกใช้พลังงานทดแทน แจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทาง เช่น www.ismed.or.th, หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 105 4778

        ด้าน นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลายสิบปีที่ผ่านมา PRIME ในฐานะผู้นําธุรกิจด้านพลังงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความ ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้ยาวนานและคุ้มค่าที่สุด และสร้างเศรษฐกิจสีเขียวแก่ธุรกิจ SMEs ที่เป็นกลไลสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย จึงเกิดเป็นที่มีของ “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” ที่สำคัญกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ในครั้งนี้ เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม ที่จะสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

        “ด้วยความพร้อมด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” PRIME พร้อมผลักดันเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดเเทน แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต โดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

        ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจรับบริการสินเชื่อและงานพัฒนา แจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทาง เช่น www.primeroadpower.com , LINE Official Account : @primeroadpower หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 105 8686

Recent Posts

Follow Us