Director of EPPO leds the group visit to latest solar power plant in Trang

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสุพิตร พัดเปรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้นำคณะประกอบด้วย นายกิตติพงศ์  เพทาย นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง และนายจรัญ วรศรี นายช่างระดับ 9 กองควบคุมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่ ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จำกัด (สกต. ตรัง)

          โดยมี บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนโครงการ รวมถึงเป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างโครงการทั้งหมด เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การบริหารจัดการไฟฟ้าในระบบการผลิตและจำหน่าย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจะได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมการใช้พลังงาน ประมาณการแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคต โดยมีนายไตรวินิจ ตู้จินดา เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าดังกล่าว

          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของจังหวัดตรังและทันสมัยที่สุด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ (Tracking System) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้และไม่มีการปลดปล่อยมลพิษใด ๆ มีกำลังการผลิตขนาด 5 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณปีละ 8 ล้านหน่วย (kWh) เทียบเท่ากับการใช้ถ่านหินประมาณปีละ 8,000 ตัน พร้อมทั้งช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 4,000 ตัน โดยที่ผ่านมาจังหวัดตรังใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิ ตจากโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ ซึ่งต้องส่งผ่านสายส่งในระยะทางไกล จึงทำให้เกิดความสูญเสียในระบบ ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร

          สำหรับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เป็น 1 ใน 38 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 โดยมีวิธีการจับสลากจากจำนวนผู้ยื่นโครงการทั่วประเทศทั้งหมด 639 โครงการ มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าในชุมชน จังหวัดตรังมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีของผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินอีกด้วย

Recent Posts

Follow Us