วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • เราจะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเเละยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
  • ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และความยั่งยืนของคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  • สร้างองค์กรเเห่งการเรียนรู้ โดยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected