กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

โครงการออฟฟิศของเรารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม

File Name
File Type
การแยกขยะพลาสติก
Recycle
มาตรการลด ละ แยก
ลดการใช้
ลดกระดาษ ลดโลกร้อน
เลือกถาดก่อนปริ้น

        ประโยชน์ในเชิงปริมาณที่บริษัทฯได้รับจากสินค้าและ/หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือกระบวนการที่พัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

PRIME News

File Name
File Type
Prime News ปีที่ 3 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนมกราคม 2567
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนธันวาคม 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนตุลาคม 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกันยายน 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนเมษายน 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
Prime News ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2566
PRIME News ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2565
PRIME News ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
PRIME News ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2565
PRIME News ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2565
PRIME News ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
PRIME News ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
PRIME News ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

        น้ำเป็นทรัพยากรของแผ่นดินซึ่งมีต้นทุนธรรมชาติ ในประเทศยังมีการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่ายังมีน้ำใช้อย่างเหลือเฟือ แต่ในความเป็นจริงปัญหาการขาดแคลนน้ำเริ่มมีความรุนแรงขึ้น ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นประโยชน์ และคุณค่าของการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่โซลาร์ฟาร์ม และมีการตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลลดลงร้อยละ 3 แต่ละหน่วยธุรกิจ ในปี 2566 โดยใช้ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในปี 2565 เป็นปีฐาน

รายงานการใช้น้ำบาดาลของบริษัทในกลุ่ม PRIME

File Name
File Type
รายงานการใช้น้ำบาดาลของบริษัทในกลุ่ม PRIME (Coop 1 & Coop 2)

PRIME เข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

File Name
File Type
PRIME เข้าร่วมงาน "Go Green 2024: The Ambition of Thailand"
PRIME เข้าร่วมงาน "Delivering NET ZERO Together"
PRIME เข้าร่วมงาน "UNGCNT Open Day 2023"
PRIME เข้าร่วมงานสัมมนา SET Sustainability Forum 2/2023 :
From Sustainability Ambitions……to Actions