การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

        ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม PRIME ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายอันอาจส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว

        บริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน” โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงโลก (UN Global Compact) และแนวทางสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights; UDHR) และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGP) เพื่อแสดงความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นข้อผูกพันเชิงนโยบาย (Policy Commitment) เฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) และกำหนดกลไกเยียวยาเมื่อกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน (Access to Remedies) รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและจัดทำตัวชี้วัด (Indicators)

        ในปีที่ผ่านมา และในปี 2566 บริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม PRIME ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

File Name
File Type
นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน