การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

        ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายรวมถึงแนวทางของ UN Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UN SDGs) และมาตรฐานสากลต่างๆ บริษัทฯ จึงปรับปรุงและประกาศใช้นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนที่ดำเนินการในธุรกิจปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มและธุรกิจใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ PRIME

File Name
File Type
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่ม PRIME

File Name
File Type
PRS001 ประกาศนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
PRD001 ประกาศนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
PAE001 ประกาศนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
PGS001 2566 ประกาศนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
SSP001 2566 ประกาศนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
PRS001 2566 ประกาศนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
PRD001 2566 ประกาศนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทในกลุ่ม PRIME มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

Certificate of Registration ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015 ของบริษัทในกลุ่ม PRIME

File Name
File Type
PGS E certificate - EMS783390
SSP Trang E Certificate - EMS783394
SSP Krabi E certificate - EMS783393
5 AMATA E certificate - EMS 720739
PRS E certificate - EMS 745755
PAE E certificate - EMS 744194
PRD E certificate - EMS 744198