เอกสารเผยแพร่

          ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัท ได้รับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“PRGD”) ได้แก่หุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 บริษัท ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิม ชื่อย่อหลักทรัพย์ FC เป็น ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRIME

เอกสารเผยแพร่

ชื่อไฟล์
ชนิดของไฟล์
Company Snapshot ของ Q1/2566
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q1/2567
Company Snapshot ของปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q4/2566
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q3/2566
หนังสือชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ตุลาคม 2566
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q2/2566
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q1/2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q4/2565
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q3/2565
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q2/2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q1/2565
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปี 2564
บทวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) Q3/2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2563
แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME-W2) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME-W1) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563 (30 กันยายน 2563)
งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2019
56-1 2019
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
แบบฟอร์มแสดงความจำนงใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
รายงานประจำปี 2018
56-1 2018
รายงานประจำปี 2017
56-1 2017
รายงานประจำปี 2016
56-1 2016