โครงสร้างผู้บริหาร

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
• ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิร์น รีเซิฟ

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ประธาน บริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำกัด

ปี 2558 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

ปี 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ปี 2555 – ปัจจุบัน

ประธาน บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปี 2554 – 2555

ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลนโยบายองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ปี 2543 – 2554

ทนายความหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย Baker & Mckenzie

สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

• รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Operations Research in Finance มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Asiahalcyon Capital Inc ประเทศสิงคโปร์

ปี 2555 – ปัจจุบัน

Managing Partner, Tuas Capital Partners
Piroon Shinawatra
นายพิรุณ ชินวัตร

• ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mechanical Engineering, University of Houston, Texas, USA

ประวัติการทำงาน

2565 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2551 – 2557

กรรมการ บริษัท ซินดิคาร์ทุม คาร์บอน แคปปิทอล (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2550

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีอาร์-เทค จำกัด

กรรมการ บริษัท ดเวลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL)

ปี 2549

กรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2545

Assistant Analysis Lehman Brother, USA

นายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกิจการองค์กร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การจัดการองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท  สาขา บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท  สาขา นิติศาสตร์ (LL.M.)
              มหาวิทยาลัยอิลลินอย เออร์แบนา-แชมเปญจน์ (USA)
ปริญญาโท  สาขานิติศาสตร์ (LL.M.) มหาวิทยาลัยเทมเปิลบีสลีย์ (USA)

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (LL.B.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกฎหมายและบริหารองค์กร
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – 2564

Partner, Dherakupt International Law Office (DRKI)

ปี 2550 – 2559

Senior Counsel, Chevron Thailand Exploration and Production Limited

Expatriate Counsel, Unocal East China Sea Ltd., Sichuan, China

ปี 2543 – 2550

Senior Associate, Baker & McKenzie Ltd.

ปี 2538 – 2542

Associate, International Legal Counsellors Thailand Ltd. (ILCT)

นายเอกชัย กีรติกฤติน

• รองกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เอกการจัดการทางการเงิน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) เอกการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 – 2565

ผู้จัดการบริหารการลงทุน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 – 2561

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ
Triple A Plus Advisory Co.Ltd.

ปี 2554 – 2556

ผู้ตรวจสอบภายในธุรกิจตลาดทุนกลุ่มธนาคารกสิกรไทย

ปี 2551 – 2553

ผู้ตรวจสอบอาวุโสธุรกิจสถาบันการเงิน
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์

• ผู้จัดการแผนกอาวุโส บริหารการเงิน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกอาวุโส บริหารการเงิน/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด