โครงสร้างผู้บริหาร

นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
• กรรมการผู้จัดการ
• คณะกรรมการบริษัท
• รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารองค์กร)
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิร์น รีเซิฟ
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการเเละกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ประธาน บริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 - 2562
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด
ปี 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน
ประธาน บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2554 – 2555
ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลนโยบายองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 – 2554
ทนายความหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย Baker & Mckenzie
นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
• รองกรรมการผู้จัดการ (สายการเงินและการบัญชี)
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขา Operations Research in Finance มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 - 2562
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Asiahalcyon Capital Inc ประเทศสิงคโปร์
ปี 2555 - ปัจจุบัน
Managing Partner of Tuas Capital Partners
นาย คณาเดช ธรรมนูญรักษ์
• รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์)
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์) บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์) บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด
นางสาว ธนิดา แก้ววนศักดิ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected