นโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เเละการบริหารความเสี่ยง

   บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมภายในของบริษัทฯ และหลักการตรวจสอบที่เน้นตามความเสี่ยงเป็นแนวทางในการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected