ข้อมูลทางการเงิน

   ในวันที่ 26 กรกฎาคม2562 บริษัท ได้รับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“PRGD”) ได้แก่หุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 บริษัท ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิม ชื่อย่อหลักทรัพย์ FC เป็น ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRIME

   โดยผลประกอบการของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจะยังไม่สะท้อนในงบการเงินงวด3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่30 มิถุนายน 2562 ของบริษัท

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected