การกำกับดูแลกิจการ

   บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส รัดกุม ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับการดําเนินงานของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสําคัญที่สุด
   ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการ

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected