PRIME ติดอันดับหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66

PRIME is ranked in 2023 ESG Emerging Group

        8 กันยายน 2566 – บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME) ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2566

        สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ PRIME เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ

        นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME) เปิดเผยว่า “ PRIME ตระหนักดีว่าความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อความมุ่งมั่นในทางธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การรักษาการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ”

        ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

        การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

PRIME is ranked in 2023 ESG Emerging Group
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่สองจากซ้าย) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (ขวาสุด) และนายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ซ้ายสุด) บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ปี 2566 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารทีพีแอนด์ที ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ