PRIME ลงนาม MOU กับ BETA เพื่อศึกษาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

        บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME โดยนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด โดย ดร. วิศิษฎ์ คชสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างแรงผลักดันให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาการใช้ระบบกักเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        ในเดือนธันวาคม ปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยที่ PRIME ถือหุ้นร้อยละ 99.99 จำนวน 2 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farm) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed – in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงโดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 15.70 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) อีก 2 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 72.26 เมกะวัตต์ จะดำเนินการลงนามสัญญาในลำดับต่อไปส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) อีก 2 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 72.26 เมกะวัตต์ จะดำเนินการลงนามสัญญาภายในปี 2567

        ในด้าน บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้กับในพัฒนาการผลิตแหล่ง กักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในประเทศไทย

Recent Posts

Follow Us