โครงสร้างคณะกรรมการ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
• ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิร์น รีเซิฟ

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ประธาน บริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำกัด

ปี 2558 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

ปี 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ปี 2555 – ปัจจุบัน

ประธาน บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปี 2554 – 2555

ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลนโยบายองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ปี 2543 – 2554

ทนายความหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย Baker & Mckenzie

สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

• รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Operations Research in Finance มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Asiahalcyon Capital Inc ประเทศสิงคโปร์

ปี 2555 – ปัจจุบัน

Managing Partner, Tuas Capital Partners

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ปี 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ เเละประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

ปี 2558 – 2561

รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

ปี 2553 – 2558

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยยอร์ก ประเทศแคนาดา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบเเทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 – ปัจจุบัน

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี 2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด

ปี 2559 – ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ปี 2558 – ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายอภิชาติ ภูมิศุข

• กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการออกแบบยานยนต์ Royal Melbourne Institute of Technology University

ปริญญาตรี สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท CRJ Thailand จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Chiang Mai Propolis จำกัด

Mr. A Sachdev
นายเอ สัจเดว์

• กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด

ปี 2561 – 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 – 2561

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน – Investment Group,
รองประธานกรรมการบริหาร, หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน – Investment Group 
บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปี 2553 – 2560

ผู้ช่วยรองประธาน-ไพรเวทแบงค์กิ้งและวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ปี 2549 – 2553

ผู้ช่วยกรรมการการเงิน บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด