นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected