Environmental Engineer

Responsibilities

 
 • บริหารจัดการพัฒนาโครงการบ่อขยะฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ระบบคัดแยกขยะ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผน ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข และการซ่อมบำรุง การก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะและระบบคัดแยกขยะให้เสร็จตามเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร ตรวจรับงานเบื้องต้น และทำรายงานเพื่อเสนอให้ที่ปรึกษาตรวจและรับรองผลการตรวจ
 • ดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน ,ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, อุปกรณ์ ,ควบคุมการทำงานและพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อสงสัยในสภาอบต. และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น เรื่องการต่อใบอนุญาตฝังกลบขยะ กับปลัดอบต. เรื่องใบอนุญาตโรงงานกับอุตสาหกรรมจังหวัด เรื่องการรับรองเครื่องชั่งกับพาณิชย์จังหวัด
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 • รวบรวมจัดทำรายงานปริมาณขยะทุกๆเดือน
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

Qualifications

 
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล หรือ สาขาไฟฟ้า
 • เพศชายอายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในงานออกแบบหรือควบคุมเครื่องจักร งานระบบโรงงาน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, AutoCAD
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 • มีความสามารถในการนำเสนอได้ดี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และขับรถยนต์ได้

Online application